Paziņojums par pieņemto lēmumu (Iepirkuma Nr. Nr. 1/2018/B), 28.09.2018.

 1. Sabiedrisko pakalpojumu sniedzēja nosaukums un reģistrācijas numurs:

  SIA “Balteneko”, reģistrācijas Nr40003350097

 2. Projekta nosaukums:

  Eiropas Savienības Kohēzijas fonda darbības programmas „Izaugsme un nodarbinātība“ 4.3.1. specifiskā atbalsta mērķa „Veicināt energoefektivitāti un vietējo AER izmantošanu centralizētajā siltumapgādē” projekts “Katlu mājas pārbūve pārejai uz biomasas kurināmo. Iepirkuma identifikācijas Nr. 1/2018/B (Projekta Nr.4.3.1.0/17/A/030)

 3. Iepirkuma procedūras nosaukums:

  „Katlu mājas pārbūve pārejai uz biomasas kurināmo”. Iepirkuma identifikācijas Nr. 1/2018/ B

 4. Iepirkuma priekšmeta apraksts:

  2 MW ar koksnes kurināmo kurināma katla ar palīgierīcēm iegāde un uzstādīšana esošā katlu mājā, un kurināmā novietnes ar kustīgajām grīdāmslēgtas piebūves izbūve, ieskaitot projektēšanas, autoruzraudzības un būvniecības darbus, saskaņā ar iepirkuma nosacījumiemun līguma noteikumiem.

 5. Pretendenta, kuram ir piešķirtas tiesības slēgt iepirkuma līgumu, nosaukums un reģistrācijas numurs:

  SIA “FILTER ” , reģistrācijas Nr. 50003186431

 6. Pretendenta piedāvāta līgumcena:

  788000,00 EUR (septiņi simti astoņdesmit astoņi tūkstoši euro, 00 centi)

 7. Lēmuma par iepirkuma līguma slēgšanas tiesību piešķiršanu pieņemšanas datums:

  2018.g. 28. septembri 8. Paziņojums par pieņemto lēmumu (Iepirkuma Nr. 1/2018/L), 29.08.2018.

  1. Sabiedrisko pakalpojumu sniedzēja nosaukums un reģistrācijas numurs:

   SIA “Ludzas Bio-Enerģia”, reģistrācijas Nr. 40003452811

  2. Projekta nosaukums:

   Eiropas Savienības Kohēzijas fonda darbības programmas „Izaugsme un nodarbinātība“ 4.3.1. specifiskā atbalsta mērķa „Veicināt energoefektivitāti un vietējo AER izmantošanu centralizētajā siltumapgādē” projekts “Katlu mājas tehnoloģijas pārbūve efektivitātes uzlabošanai”, ID Nr. Nr.4.3.1.0/17/A/029

  3. Iepirkuma procedūras nosaukums:

   "Katlu mājas tehnoloģijas pārbūve efektivitātes uzlabošanai", ID Nr. 1/2018/L

  4. Iepirkuma priekšmeta apraksts:

   Jauna biokurināmā katla ar jaudu 4 MW piegāde un uzstādīšana, ieskaitot projektēšanas, autoruzraudzības un būvniecības darbus Rūpniecības ielā 2b, Ludzā, Ludzas nov., LV-5701

  5. Pretendenta, kuram ir piešķirtas tiesības slēgt iepirkuma līgumu, nosaukums un reģistrācijas numurs:

   SIA “FILTER ” , reģistrācijas Nr. 50003186431

  6. Pretendenta piedāvāta līgumcena:

   919 000,00 EUR (deviņi simti deviņpadsmit tūkstoši euro, 00 centi)

  7. Lēmuma par iepirkuma līguma slēgšanas tiesību piešķiršanu pieņemšanas datums:

   2018.g. 29. augusts  Paziņojums par labojumiem

  SIA “Balteneko”, reģistrācijas Nr. 40003350097, juridiskā adrese S. Eizenšteina ielā 29, Rīgā, LV-1079, e-pasts girts.vigants@balteneko.lv, tālr. +371 28316444, izsludina Iepirkuma procedūru Eiropas Savienības Kohēzijas fonda darbības programmas „Izaugsme un nodarbinātība“ 4.3.1. specifiskā atbalsta mērķa „Veicināt energoefektivitāti un vietējo AER izmantošanu centralizētajā siltumapgādē” projekta “Katlu mājas pārbūve pārejai uz biomasas kurināmo”, ID Nr. Nr.4.3.1.0/17/A/030, ietvaros.

  Nolikumā un nolikuma 2. un 8. pielikumā ir veikti grozījumi.

  Iepirkuma procedūras nosaukums un identifikācijas Nr.: " Katlu mājas pārbūve pārejai uz biomasas kurināmo ", ID Nr. 1/2018/B.

  Iepirkuma priekšmeta īss apraksts: 2 MW ar koksnes kurināmo kurināma katla ar palīgierīcēm iegāde un uzstādīšana esošā katlu mājā un kurināmā novietnes ar kustīgajām grīdām slēgtas piebūves izbūve, ieskaitot projektēšanas, autoruzraudzības un būvniecības darbus, saskaņā ar iepirkuma nosacījumiem un līguma noteikumiem.

  Iepirkuma līguma izpildes vieta: katlumāja, Attekas iela 43, Ādaži, Ādažu nov. un Attekas iela 43A Ādaži, Ādažu nov.

  Iepirkuma procedūras nolikums, tā pielikumi un visi papildus nepieciešamie dokumenti ir pieejami mājas lapā internetā www.balteneko.lv. sadaļā Iepirkumi. Ar Iepirkuma procedūras dokumentiem var iepazīties arī S. Eizenšteina iela 29, Rīga, LV-1079, 4. stāvā, SIA „Balteneko” birojā, pirms vizītes iepriekš sazinoties ar kontaktpersonu izmantojot noradīto kontaktinformāciju. Piedāvājumus jāiesniedz līdz 2018. gada 07. septembrim, plkst. 9:00, Eizenšteina iela 29, Rīga, LV-1079, 4. stāvā, SIA „Balteneko” birojā personīgi vai atsūtot pa pastu.

  Iepirkuma dokumenti ar grozījumiem (veikti 10.08.2018):

  Iepirkuma nolikums ar grozījumiem, 1.-10.pielikumi  Iepirkums, 29.06.2018.

  SIA “Balteneko”, reģistrācijas Nr. 40003350097, juridiskā adrese S. Eizenšteina ielā 29, Rīgā, LV-1079, e-pasts girts.vigants@balteneko.lv, tālr. +371 28316444, izsludina Iepirkuma procedūru Eiropas Savienības Kohēzijas fonda darbības programmas „Izaugsme un nodarbinātība“ 4.3.1. specifiskā atbalsta mērķa „Veicināt energoefektivitāti un vietējo AER izmantošanu centralizētajā siltumapgādē”projekta “ Katlu mājas pārbūve pārejai uz biomasas kurināmo”, ID Nr. Nr.4.3.1.0/17/A/030, ietvaros.

  Iepirkuma procedūras nosaukums un identifikācijas Nr.: " Katlu mājas pārbūve pārejai uz biomasas kurināmo ", ID Nr. 1/2018/B.

  Iepirkuma priekšmeta īss apraksts: 2 MW ar koksnes kurināmo kurināma katla ar palīgierīcēm iegāde un uzstādīšana esošā katlu mājā un kurināmā novietnes ar kustīgajām grīdām slēgtas piebūves izbūve, ieskaitot projektēšanas, autoruzraudzības un būvniecības darbus, saskaņā ar iepirkuma nosacījumiem un līguma noteikumiem.

  Iepirkuma līguma izpildes vieta: katlumāja, Attekas iela 43, Ādaži, Ādažu nov. un Attekas iela 43A Ādaži, Ādažu nov.

  Iepirkuma procedūras nolikums, tā pielikumi un visi papildus nepieciešamie dokumenti ir pieejami mājas lapā internetā http://www.balteneko.lv, sadaļā Iepirkumi. Ar Iepirkuma procedūras dokumentiem var iepazīties arī S. Eizenšteina iela 29, Rīga, LV-1079, 4. stāvā, SIA „Balteneko” birojā, pirms vizītes iepriekš sazinoties ar kontaktpersonu izmantojot noradīto kontaktinformāciju.

  Iepirkuma dokumenti:

  Iepirkuma nolikums, 1.-10.pielikumi  Iepirkuma grozījumi, 21.06.2018.

  SIA “Ludzas Bio-Enerģia”, reģistrācijas Nr. 40003452811, juridiskā adrese S. Eizenšteina ielā 29, Rīgā, LV-1079, e-pasts lbe@latnet.lv, tālr. 29197971, paziņo, ka Iepirkuma procedūras (Eiropas Savienības Kohēzijas fonda darbības programmas „Izaugsme un nodarbinātība“ 4.3.1. specifiskā atbalsta mērķa „Veicināt energoefektivitāti un vietējo AER izmantošanu centralizētajā siltumapgādē” projekta “Katlu mājas tehnoloģijas pārbūve efektivitātes uzlabošanai”, ID Nr. Nr.4.3.1.0/17/A/029, ietvaros) Nolikumā un Nolikuma 10. pielikumā ir veikti grozījumu.

  Iepirkuma procedūras nosaukums un identifikācijas Nr.: "Katlu mājas tehnoloģijas pārbūve efektivitātes uzlabošanai", ID Nr. 1/2018/L.

  Iepirkuma priekšmeta īss apraksts: Jauna biokurināmā katla ar jaudu 4 MW piegāde un uzstādīšana, ieskaitot projektēšanas, autoruzraudzības un būvniecības darbus Rūpniecības ielā 2b, Ludzā, Ludzas nov., LV-5701.

  Iepirkuma procedūras nolikums, tā pielikumi, dokumentu grozījumi un visi papildus nepieciešamie dokumenti ir pieejami mājas lapā internetā http://www.balteneko.lv, sadaļā Iepirkumi. Ar Iepirkuma procedūras dokumentiem un to grozījumiem var iepazīties arī Rūpniecības ielā 2b, Ludzā, Ludzas nov., LV-5701, darba dienās no plkst. 9:00 līdz plkst. 17:00 (iepriekš sazinoties un piesākot vizīti pa tālr. 29197971).

  Piedāvājumus jāiesniedz līdz 2018. gada 11. jūlijam, plkst. 9:00, Rūpniecības iela 2b, Ludzā, Ludzas nov., LV-5701, personīgi vai atsūtot pa pastu.

  Iepirkuma dokumenti:

  Iepirkuma nolikums, 1.-10.pielikumi_(ar_21.06.2018._grozijumiem)  Iepirkuma grozījumi, 18.06.2018.

  SIA “Ludzas Bio-Enerģia”, reģistrācijas Nr. 40003452811, juridiskā adrese S. Eizenšteina ielā 29, Rīgā, LV-1079, e-pasts lbe@latnet.lv, tālr. 29197971, paziņo, ka Iepirkuma procedūras (Eiropas Savienības Kohēzijas fonda darbības programmas „Izaugsme un nodarbinātība“ 4.3.1. specifiskā atbalsta mērķa „Veicināt energoefektivitāti un vietējo AER izmantošanu centralizētajā siltumapgādē” projekta “Katlu mājas tehnoloģijas pārbūve efektivitātes uzlabošanai”, ID Nr. Nr.4.3.1.0/17/A/029, ietvaros) Nolikumā, Nolikuma 5. pielikumā, Nolikuma 7. pielikumā un Nolikuma 10. pielikumā ir veikti grozījumu.

  Iepirkuma procedūras nosaukums un identifikācijas Nr.: "Katlu mājas tehnoloģijas pārbūve efektivitātes uzlabošanai", ID Nr. 1/2018/L.

  Iepirkuma priekšmeta īss apraksts: Jauna biokurināmā katla ar jaudu 4 MW piegāde un uzstādīšana, ieskaitot projektēšanas, autoruzraudzības un būvniecības darbus Rūpniecības ielā 2b, Ludzā, Ludzas nov., LV-5701.

  Iepirkuma procedūras nolikums, tā pielikumi, dokumentu grozījumi un visi papildus nepieciešamie dokumenti ir pieejami mājas lapā internetā http://www.balteneko.lv, sadaļā Iepirkumi. Ar Iepirkuma procedūras dokumentiem un to grozījumiem var iepazīties arī Rūpniecības ielā 2b, Ludzā, Ludzas nov., LV-5701, darba dienās no plkst. 9:00 līdz plkst. 17:00 (iepriekš sazinoties un piesākot vizīti pa tālr. 29197971).

  Piedāvājumus jāiesniedz līdz 2018. gada 6. jūlijam, plkst. 14:00, Rūpniecības iela 2b, Ludzā, Ludzas nov., LV-5701, personīgi vai atsūtot pa pastu.

  Iepirkuma dokumenti:

  Iepirkuma nolikums, 1.-10.pielikumi_(ar_18.06.2018._grozijumiem  Iepirkums, 31.05.2018

  SIA “Ludzas Bio-Enerģia”, reģistrācijas Nr. 40003452811, juridiskā adrese S. Eizenšteina ielā 29, Rīgā, LV-1079, e-pasts lbe@latnet.lv, tālr. 29197971, izsludina Iepirkuma procedūru Eiropas Savienības Kohēzijas fonda darbības programmas „Izaugsme un nodarbinātība“ 4.3.1. specifiskā atbalsta mērķa „Veicināt energoefektivitāti un vietējo AER izmantošanu centralizētajā siltumapgādē” projekta “Katlu mājas tehnoloģijas pārbūve efektivitātes uzlabošanai”, ID Nr. Nr.4.3.1.0/17/A/029, ietvaros.

  Iepirkuma procedūras nosaukums un identifikācijas Nr.: "Katlu mājas tehnoloģijas pārbūve efektivitātes uzlabošanai", ID Nr. 1/2018/L.

  Iepirkuma priekšmeta īss apraksts: Jauna biokurināmā katla ar jaudu 4 MW piegāde un uzstādīšana, ieskaitot projektēšanas, autoruzraudzības un būvniecības darbus Rūpniecības ielā 2b, Ludzā, Ludzas nov., LV-5701.

  Iepirkuma procedūras nolikums, tā pielikumi un visi papildus nepieciešamie dokumenti ir pieejami mājas lapā internetā http://www.balteneko.lv, sadaļā Iepirkumi. Ar Iepirkuma procedūras dokumentiem var iepazīties arī Rūpniecības ielā 2b, Ludzā, Ludzas nov., LV-5701. darba dienās no plkst. 9:00 līdz plkst. 17:00 (iepriekš sazinoties un piesākot vizīti pa tālr. 29197971).

  Piedāvājumus jāiesniedz līdz 2018. gada 6. jūlijam, plkst. 14:00, Rūpniecības iela 2b, Ludzā, Ludzas nov., LV-5701, personīgi vai atsūtot pa pastu.

  Iepirkuma dokumenti:

 9. Iepirkuma nolikums, 1.-10.pielikumi


 10. 11.pielikums


 11. 12.pielikums


 12. 13.pielikums
 13. Iepirkumi 2015 gads

  Aprīkojuma un tehnoloģisko iekārtu izgatavošana, piegāde un uzstādīšana projektam "Inovatīvas biomasas gazifikācijas tehnoloģijas izstrāde singāzes ieguvei"

 14. Konkursa nolikums


 15. Tehniskā specifikācija


 16. 1. pielikums - tehniskā specifikācija


 17. Iepirkuma dokementācijas grozījumi:

 18. Konkursa nolikums


 19. Tehniskā specifikācija